Print Friendly, PDF & Email

Usługi

  • PROCEDURA PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
1. OKREŚLENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA Inwestor składa w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim wniosek o wydanie warunków technicznych (pobierz) przyłączenia się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej wraz z niżej wymienionymi załącznikami:

• aktualna mapa zasadnicza (sytuacyjno-wysokościowa) w skali 1:1000 lub 1:500 (uzyskuje się w Starostwie Powiatowym w Lidzbarku Warmińskim, Powiatowy Ośrodek Geodezyjno Kartograficzny)

• kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadany tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny) - oryginał do wglądu

• PWiK określa warunki techniczne przyłączenia zgodnie z normami i przepisami oraz z studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lidzbark Warmińskim w zakresie przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej.

W terminie 30 dni od daty złożenia wniosku PWiK wydaje warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może ulec przedłużeniu.

Warunki techniczne ważne są 3 lata od dnia ich wydania o ile w rejonie nieruchomości nie nastąpią istotne zmiany
2. PROJEKTOWANIE PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH. Po otrzymaniu warunków Inwestor zleca wykonanie projektu przyłącza projektantowi posiadającemu odpowiednie uprawnienia branżowe.

Podstawa prawna opracowania projektu budowlanego wykonawczego przyłącza jest Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Wymagania w stosunku do dokumentowania budowy przyłączy Prawo Budowlane określa następująco:

a) art. 29 ustala, iż budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego nie wymaga pozwolenia na budowę,

b) art. 29A określa, iż:

• budowa przyłącza wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

• do budowy stosuje się przepisy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Zgodnie z art. 5 ust 2 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie
3. UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZYŁĄCZY. Inwestor składa wniosek o uzgodnienie projektu(pobierz) w siedzibie PWiK gdzie przedkłada się 2 egz. dokumentacji projektowej.

Po uzgodnieniu dokumentacji projektowej jeden egzemplarz pozostaje w PWiK, a drugi otrzymuje inwestor.

Uzgodnienie projektu ważne jest 1 rok od dnia ich wydania.
4. BUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH. Zgodnie z obecnym stanem prawnym Inwestor dokonuje wyboru procedury pozwalającej na budowę przyłączy:

• dokonuje zgłoszenia do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego, lub

• dokonuje zgłoszenia na podstawie uzgodnionej dokumentacji z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim będącym użytkownikiem sieci działającym w imieniu Gminy,

Inwestor wykonuje przyłącze wodociągowe na własny koszt, przez firmę uprawnioną do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, wraz z wykonaniem naprawy nawierzchni dróg i chodników uszkodzonych podczas wykonywania powyższych prac lub zleca wykonanie przyłącza PWiK Sp.z.o.o w Lidzbarku Warmińskim.

Nie później niż 3 dni przed datą rozpoczęcia robót, wykonawca zgłasza termin rozpoczęcia robót(pobierz) i ustali z PWiK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim terminy:

• włączenia przyłącza do czynnej gminnej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej - wpięcie do sieci wykonywane jest odpłatnie wyłącznie przez pracownika PWiK Sp. z o.o. Lidzbarku Warmińskim przy otwartym wykopie

• WYKONANIE włączenia do sieci poprzez nawiertkę lub wcinkę sieciową wykonywane jest przez PWiK bądz tylko i wyłącznie uprawnioną przez PWiK firmę wykonawczą pod jej nadzorem

• odbioru technicznego przy otwartym wykopie.

Wybudowane przyłącze pozostanie własnością Odbiorcy usług.

Odbiorca usług zobowiązuje się do zamontowania antyskażeniowego zaworu zwrotnego na wodociągowej instalacji wewnętrznej zgodnie z PN-92/B-01706/Az1.
5. ODBIÓR PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I/LUB KANALIZACYJNYCH. PWiK po wykonaniu włączenia do sieci na wniosek Inwestora dokonuje odbioru wstępnego przyłącza sporządzając protokół częściowego odbioru przyłącza będący podstawą do wydania wodomierza i podpisania umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Odbiór końcowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego jest przeprowadzony przed zasypaniem na pisemne zgłoszenie wykonawcy gotowości do odbioru końcowego(pobierz)..

W odbiorze technicznym uczestniczą:.

• Odbiorca usług,.

• Wykonawca robót,.

• Przedstawiciel PWiK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim..

Podczas odbioru pracownik PWiK sprawdza:.

• czy budowa przyłącza przebiegła zgodnie z dokumentacją techniczną,.

• protokoły z prób technicznych,.

• zastosowane materiały,.

• pozytywne badania bakteriologiczne wody..

Przed zasypaniem przyłącza należy również:.

• zlecić geodecie sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesionym przyłączem ( zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520 j.t. z późn. zm.).

• Jeden egzemplarz inwentaryzacji powykonawczej (potwierdzony przez Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego) dostarczyć do Zakładu. Po wykonaniu pomiarów geodezyjnych przyłącze może być zasypane. Po zasypaniu wykopu Inwestor i wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu prac i doprowadzenia go do stanu pierwotnego.

Rezultatem przeprowadzonego odbioru końcowego jest protokół podpisany przez inwestora, wykonawcę oraz uprawnionego pracownika PW Sp. z o.o. Lidzbark Warmiński..

W protokole odbioru przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego stwierdza się przyjęcie urządzeń do eksploatacji, jeżeli spełniają wymagania techniczne określone w przepisach i normach prawa budowlanego.
6. WYDANIE WODOMIERZA PODPISANIE UMOWY NA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W celu korzystania i poboru wody z sieci należy złożyć wniosek o wydanie wodomierza głównego w tym celu należy dołączyć do złożonego wniosku:

• protokół odbioru wstępnego lub końcowego

• badanie mikrobiologiczne próbki wody z wykonanego przyłącza

• usytuowanie wodomierza rzut

• uzgodnienie projektu

Po zakończeniu robót Inwestor zgłasza się do PWiK Sp. z o.o. w Lidzbarku Warmińskim celem podpisania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odbiór ścieków.

PWiK Sp. z o.o. Lidzbark Warmiński uruchamia wykonane przyłącze i instaluje na własny koszt wodomierz główny.

Niespełnienie wymienionych warunków stanowić będzie rezygnację z dostaw wody i/lub odbioru ścieków.

Wykonanie przyłącza bez zezwolenia będzie traktowane jako nielegalny pobór wody i/lub odprowadzania ścieków.
Skip to content