OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest:

  • przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej

w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona,

  • wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych

lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,

  • spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych

przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;