Oczyszczanie Ścieków przez Miejską Oczyszczalnię Ścieków odbywa się w oparciu o tzw. Osad Czynny. Zamieszczamy kilka informacji na temat tego złożonego zespołu mikroorganizmów. 

Jedną z podstawowych idei oczyszczania ścieków jest hodowla mikroorganizmów w postaci kłaczkowatej zawiesiny, zwanej osadem czynnym.

Oglądając pod mikroskopem krople osadu czynnego, pochodzące z reaktorów oczyszczalni ścieków, można zauważyć wspólnotę życiową wielu różnorodnych organizmów. O dobrej jakości osadu,właściwej sedymentacji oraz klarownym odpływie ścieków oczyszczonych świadczą m.in. obecność zwartych ,mocnych kłaczków, niski indeks bakterii nitkowatych oraz niewielka ilość bakterii wolno żyjących.

Za utrzymanie takich warunków odpowiadają mikroorganizmy,takie jak np. ameby domkowe , orzęski, jak również wrotki jako prawdziwe organizmy wielokomórkowe.Jeżeli obraz badanego preparatu w mikroskopie jest inny, to jakość pracy oczyszczalni jest obniżona. W takiej sytuacji niezbędna jest identyfikacja dominującej grupy pierwotniaków, która często pomaga w określeniu prawdopodobnej przyczyny zaburzenia procesów oczyszczania ścieków.

Spośród wymienionych mikroorganizmów, orzęski odgrywają najbardziej istotną rolę w osadzie czynnym. Orzeski osiadłe w powiększeniu

Analiza mikroskopowa wykazuje, iż obecność orzęsków stymuluje procesy biologicznego oczyszczania ścieków, poprawiając jakość odpływu, powodując nawet kilkunastokrotne zmniejszenie wartości BZT5, ChZT, liczebności żywych bakterii oraz stężenia azotu organicznego.Ilościowe badania dowodzą, że tempo konsumpcji bakterii przez orzęski jest bardzo duże i może wynosić nawet 15000 komórek bakteryjnych na dobę.Orzęski konsumując bakterie, regenerują także pierwiastki biogenne ,jak azot i fosfor, które w ściekach są zwykle czynnikiem ograniczającym tempo wzrostu bakterii.

Dominacja ameb domkowych (Testacea) jest spotykana w osadzie stabilnym, nisko obciążonym i dobrze natlenionym. Obecność Testacea świadczy zwykle również o dobrze zachodzącej denitryfikacji.

 Wrotki poprawiają jakość odpływu przez usuwanie bakterii rozproszonych między kłaczkami.Ich obecność wspomaga proces formowania się kłaczków przez wydzielanie lepkich, śluzowatych substancji, ale i przyczyniają się do rozdrabniania większych kłaczków poprawiając warunki tlenowe i tworząc nowe powierzchnie dla rozwijających się bakterii. Jeżeli w osadzie czynnym obserwuje się znaczny udział wrotek, wówczas wskazuje to na dłuższy wiek osadu.

 

 

 

Marlena Fiedorowicz

Oczyszczalnia Ścieków w Lidzbarku Warmińskim

Osad czynny pod lupą

Pobierz

GORĄCY

Dodany: 2018-02-19
Dodany przez: Krzysztof Mankała
Data modyfikacji: 2019-04-03
Zmieniony przez: Krzysztof Mankała