Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W związku z prowadzonymi inwestycjami przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński, a między innymi "Kompleksowym rozwiązaniem gospodarki wodno-ściekowej Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński" w latach 2012 – 2013 przeprowadzono z pełnym sukcesem: "Rozbudowę i modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków w Lidzbarku Warmińskim.

Przepustowość obecnej oczyszczalni ścieków wynosi:

  • Q śr.d=4 000m3/d
  • Q max .d= 5 500m3/d

 

Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, opiewająca na ponad 13 mln zł, w 85% została pokryta ze środków unijnych. Rozpoczęła się w I kwartale 2012r., a zakończyła w III kwartale 2013r. Zmodernizowana i rozbudowana została zarówno część ściekowa jak i osadowa. Głównym jednak celem było zwiększenie przepustowości nominalnej z przepływu średniodobowego równego 3333m3 do 4000m3, a maksymalnego z 4000m3 do 55000m3. Przygotowało to oczyszczalnię ścieków na obecnie widoczny rozwój miasta. Ścieki z nowo powstających obiektów takich jak Termy Warmińskie oraz przebudowywanej i rozbudowywanej sieci zarówno kanalizacyjnej jak i wodociągowej znajdą swoje docelowe miejsce.

Zwiększenie przepustowości, dzięki powiększeniu komór nitryfikacji pozwoliło na większą redukcję biogenów (zanieczyszczeń) dopływających do oczyszczalni ścieków. Głównym zamiarem modernizacji było usunięcie przestarzałych osadników wtórnych z hali technologicznej i wybudowanie nowych na przyległej działce, która dzięki wyburzeniu starej rzeźni mogła zostać wykorzystana. W miejscu usuniętych osadników wtórnych zostały powiększone komory nitryfikacyjne co umożliwia przyjęcie większej ilości ścieków surowych. Ciągi technologiczne prócz powiększenia komór nitryfikacji zostały poszerzone o nową komorę rozdziału ścieków, nowoczesny budynek krat z układem krat (rzadką i gestą), węzeł piaskowników z dwoma piaskownikami oraz płuczką piasku, instalację odwadniania i higienizowania osadu ściekowego. W celu zapewnienia pracy nowych ciągów technologicznych powstały nowe pompownie, pompownia osadu recyrkulowanego, wody technologicznej oraz części pływających. Włączenie do układu pompowni wody technologicznej (ściek oczyszczony) pozwoliła oczyszczalni ścieków na ograniczenie zużycia wody sieciowej do minimum. Do płukania skratek zbieranych w budynku krat, węźle piaskowników oraz do mycia wirówki dekantacyjnej wykorzystywana jest  woda technologiczna. Wybudowano również zbiornik retencyjny, który zabezpiecza oczyszczalnie ścieków przed nagłym napływem dużej ilości rozwodnionego ścieku w czasie nawalnych opadów deszczu. Nowo wybudowane osadniki wtórne o dużo większej pojemności pozwalają na stabilniejszą prace oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnia ścieków obecnie wyposażona jest w nowoczesną automatykę ułatwiają prace pracownikom obsługującym obiekt. Wśród monitorowanych na bieżąco parametrów można wyróżnić: pH, stopień natleniania reaktorów, temperaturę ścieku dopływającego jak i oczyszczonego, stężenia azotanów, gęstość osadu recyrkulowanego, gęstość osadu stabilizowanego, a także poziomy ścieku w kolejnych obiektach (komorze rozdziału, budynku krat, zbiorniku buforowym). Prócz różnego rodzaju sond zamontowane są przepływomierze, którą pozwalają na bieżąco monitorować napływ ścieku surowego, odpływ ścieku oczyszczonego, stopień recyrkulacji zewnętrznej oraz ilość osadu ściekowego odwadnianego na wirówce dekantacyjnej.

To wszystko prócz wiedzy ludzi odpowiadających za oczyszczalnię pozwala na osiąganie wysokiego stopnia redukcji zanieczyszczeń oscylującego w granicach 97%. Odpowiednio dla poszczególnych lat redukcja wynosiła:

 

2013 -95,40 %
2014 -97,41 %
2015 -97,12 %
2016 -97,74 %
2017 -97,95 %

Naszym celem jest osiągnięcie wysokiego poziomu ponad 99% usunięcia zanieczyszczeń dopływających do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. 

 

 

RED. Kierownik Oczyszczalni Ścieków

mgr inż. Konrad Pożarski