Odzysk z wykorzystaniem na powierzchni ziemi

W myśl polskich przepisów, limitowane są także zawartości metali w wierzchniej warstwie gruntu, na którym mają być wprowadzane osady ściekowe, a pH gleby nie może być mniejsze niż 5,6.

Ponadto osady stosowane rolniczo nie mogą zawierać organizmów patogennych, takich jak bakterie z rodzaju Salmonella, oraz żywych jaj pasożytów z rodzajów Toxocara, Trichuris oraz Ascaris. Dopuszczalna dawka osadów ściekowych w rolnictwie i do rekultywacji gruntów na cele rolne, pod warunkiem przestrzegania dopuszczalnej zawartości metali ciężkich, wynosi 3 Mg s.m./ha/rok oraz 15 Mg s.m./ha/rok do rekultywacji terenów na cele nierolne oraz dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów przewidzianych odrębnymi przepisami (np. planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego). Gdy osady ściekowe stosowane są jednokrotnie w ciągu dwóch lub trzech lat, dopuszczalna ich dawka może być skumulowana , ale nie może przekraczać:

  • 6 Mg s.m./ha/2 lata oraz 9 Mg s.m./ha/3 lata – w przypadku stosowania w rolnictwie i do rekultywacji gruntów na cele rolne,
  • 30 Mg s.m./ha/2 lata oraz 45 Mg s.m./ha/3 lata – w przypadku rekultywacji terenów na cele nierolne oraz dostosowania gruntów do określonych potrzeb wskazanych powyżej.