Status prawny:
Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Spółka prawa handlowego zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000092536.

Struktura własnościowa:
Własność komunalna – jednoosobowa Spółka z o.o. Gminy Miasta Lidzbark Warmiński- Miasto na prawach Powiatu.

Organizacja:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedmiot działalności i kompetencje:
Działalność gospodarcza polegająca na ujmowaniu, uzdatnieniu i zbiorowym dostarczeniu wody oraz zbiorowym odprowadzeniu i oczyszczeniu ścieków na terenie Gminy Miasta Lidzbark Warmiński za pomocą urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa.

Organy Spółki:

I. Zgromadzenie Wspólników - Kompetencje :

Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy,

podjęcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat,

kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,

postanowienia w sprawach roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

wybór i odwołanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej

zbycie lub nabycie nieruchomości,

decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej lub społecznej oraz wystąpienie z niej,

zatwierdzanie regulaminu przedsiębiorstwa- Spółki, regulaminu Zarządu oraz uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników

postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego,

tworzenie funduszy celowych i ustalaniu zasad ich wykorzystywania,

nabycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim prawa użytkowania,

określenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej,

podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

zmiana aktu założycielskiego Spółki,

połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej Spółki.

 II. Rada Nadzorcza

Kompetencje :

sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa,

coroczne badania sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat,

rozpatrywanie i opiniowanie wniosków corocznego, pisemnego sprawozdania z wyników badania rachunków oraz z prowadzenia kontroli,

stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników w kwestii udzielenia Zarządowi pokwitowania,

nawiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu.

 III. Zarząd Spółki

Prezesem Zarządu jest Pan Sebastian Kuźniewski.

Kompetencje :

sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej lub Zgromadzenia Wspólników,

reprezentuje Spółkę na zewnątrz,

wszelkie sprawy nie zastrzeżone przez Kodeks spółek handlowych.

Zarząd Spółki udzielił prokury samoistnejkierownikowi Wydziału Woda Panu Michałowi Sadowskiemu