Spółka realizuje swoje zadania statutowe zgodnie z zezwoleniem udzielonym przez Burmistrza Miasta Lidzbark Warmiński Decyzją Nr 1/2002 z dnia 02.12.2002r. w oparciu o obowiązujące przepisy

w tym m.in.:

  • ustawę z dnia 15.09.2000r. – Kodeks Spółek Handlowych ( Dz. U. Nr 94 poz.1037 ze zmianami),
  • ustawę z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz.747),
  • ustawę z dnia 18.07.2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz.1229),
  • ustawę z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz.627 ze zmianami),
  • regulamin dostarczania wody i odprowadzenia ścieków zatwierdzony Uchwałą nr XLIII/304/02 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 20.09.2002 r.