Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

W dniu 10 lipca 2018 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lidzbarku Warmińskim podpisało Aneks Nr RPWM.04.01.00-28-0484/16-01 do Umowy o dofinansowanie projektu "Wykonanie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocach 40 kW zlokalizowanych w Lidzbarku Warmińskim"

w ramach Osi Priorytetowej 4

  • "Efektywność energetyczna" Działanie 4.1
  • "Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość Projektu wynosi 600.475,64 zł.

Współfinansowanie UE Projektu wynosi 414.962,84 zł i stanowi 85% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu.

Rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu:

  • 31.12.2018 r.,

zakończenie finansowe realizacji Projektu:

  • 31.03.2019 r.

Projekt polega na wykonaniu dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocach 40 kW na potrzeby dwóch Stacji Uzdatniania Wody znajdujących się na działkach:

  • 48/2 przy ulicy Dąbrowskiego 22A w Lidzbarku Warmińskim
  • 69/2 przy ulicy Przystaniowej 11A w Lidzbarku Warmińskim.

Strategicznym celem Projektu jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, głównie emisji  CO2, co przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców kraju, w tym naszego regionu.

Głównym, bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w bilansie przedsiębiorstwa. Projekt realizuje cele osi priorytetowej odpowiadającej na wyzwania europejskiej polityki energetycznej i koncentrującej się na działaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa energetycznego województwa, poprzez wzrost mocy wytwórczych w oparciu o źródła odnawialne i możliwość odbioru wytworzonej energii oraz racjonalizację zużycia energii prowadzącej do redukcji emisji.